temat: ‘Kompensacja społeczna’

Kompensacja społeczna, opieka, pomoc wspierająca rozwój cz I

To, co podano w poprzednich podrozdziałach o wzorach i wzorcach oraz o diagnozie społecznej, uwypukliło główny kierunek dociekań pedagogiki społecznej: jest to wysiłek zmierzający do określenia stanu rzeczywistego jednostek, grup, instytucji społecznych w ich uwarunkowaniach środowiskowych oraz prób uchwycenia społeczno-wychowawczych możliwości melioracyjnych w zachowaniach się ludzkich i w funkcjonowaniu instytucji, przez wskazanie sił społecznych i wzorców mogących ową meliorację urzeczywistniać. Meliorowanie zachowań i instytucji przybiera zwykle jedną z trzech postaci: bądź kompensowania stwierdzonych braków, bądź zapewnienia innych form opieki, bądź profilaktycznego wspomagania rozwoju ludzi i instytucji. Kompensacja społeczna oznacza wyrównywanie braków środowiskowych, utrudniających pomyślny bieg życia jednostki lub grupy. Pojęcie kompensacji przejęła pedagogika społeczna z psychologii indywidualnej Alfreda Adlera, który rozumiał ją jako dążenie do zaznaczenia przez jednostkę swej wartości w pewnej dziedzinie ?? np. ktoś upośledzony fizycznie rozwija maksymalnie swe uzdolnienia artystyczne, kompensując brak sukcesów towarzyskich, sportowych itp. ? sukcesami w jakiejś dziedzinie sztuki. Powyższy przykład wskazał ... czytaj dalej